Raben logo

Zakład Dużego Ryzyka

296A2882o.jpg

Realizując przepisy zawarte w art. 261 i 261a znowelizowanej Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.08.25.150) firma Raben Logistics Polska sp. z o.o. jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości informacji dotyczących zakładów dużego ryzyka.
 

Magazyny Raben Logistics Polska sp. z o.o. przeznaczone do magazynowania substancji chemicznych są nowoczesnymi, dobrze wyposażonymi i zabezpieczonymi obiektami, które spełniają wymogi bezpieczeństwa określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Przechowuje się w nich substancje chemiczne w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach. Dokonywane czynności to standardowe operacje logistyczne, wykonywane przez doświadczony i wyszkolony personel, znajdujący się pod stałym nadzorem kadry zarządzającej. Wszystkie urządzenia i instalacje są konserwowane przez wykwalifikowane firmy serwisowe, a odpowiednie służby cyklicznie kontrolują stan techniczny.

Magazyny są wyposażone w systemy sygnalizacji pożaru, obiekty położone są blisko jednostek Państwowej Straży Pożarnej - czas reakcji służb ratowniczych jest bardzo szybki. Zakłady Raben Logistics Polska sp. z o.o. w Gądkach i Sosnowcu, wszystkie znajdujące się w nich instalacje technologiczne i magazynowe są pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Urzędu Dozoru Technicznego oraz posiadają wymagane zgody dopuszczające je do eksploatacji. Projekty magazynów przeznaczonych do składowania substancji chemicznych zostały wykonane z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa uregulowanych prawem polskim. Dla każdej lokalizacji przeprowadzono odrębną, wnikliwą ocenę ryzyka zgodnie z polityką Grupy Raben w tym zakresie. Przeprowadzone analizy zagrożeń pozwoliły na dobór najbardziej efektywnych działań prewencyjnych, które obniżyły poziom ryzyka do poziomu akceptowalnego.

Oddział Gądki: ul. Poznańska 71, 62-023 Gądki

Gądki - Informacja do pobrania

Kontakt w sprawie Zakładu Dużego Ryzyka w Gądkach

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Katarzyna Niepolska

Raben Logistics Polska

+48 61 89 88 213

katarzyna.niepolska@raben-group.com

Gądki - Informacje dot. sposobów otrzegania społeczeństwa
i postępowania w przypadku awarii przemysłowej

Gądki - Informacje dot. sposobów ostrzegania i postepowania spoleczenstwa w przypadku wystapienia awarii przemyslowej

Download

Oddział Sosnowiec: Inwestycyjna 4, 41-208 Sosnowiec

Sosnowiec - Informacja do pobrania

Kontakt w sprawie Zakładu Dużego Ryzyka w Sosnowcu

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

Karolina Mrowka

Raben Logistics Polska

+48 32 888 85 00

karolina.mrowka@raben-group.com

Sosnowiec - Informacja dot. sposobów otrzegania społeczeństwa
postępowania w przypadku awarii przemysłowej

Sosnowiec - Informacje dot. sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej

Download