Słownik

Drukuj | Pobierz w PDF

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi pojęciami branży logistycznej

AWB

(ang. Air Way Bill) list przewozowy w transporcie lotniczym.

B/L-Bill of Lading

list przewozowy w transporcie morskim.

Co-manufacturing

usługa dodatkowa wykonywana przez firmy logistyczne, polegająca na tworzeniu gotowych produktów klienta poprzez składanie ich z różnych magazynowanych komponentów. Finalny produkt jest następnie pakowany i wysyłany do końcowego odbiorcy.

Co-packing

usługa świadczona przez firmy logistyczne, polegająca na tworzeniu dedykowanych zestawów produktów w zależności od zamówienia, a następnie ich transport w wyznaczonym kierunku. Często jest ona wykorzystywana przy tworzeniu kompletów promocyjnych, tematycznych, gdzie oprócz doboru właściwych produktów z oferty klienta, dostosowuje się również opakowanie. 

Cross-docking

sytuacja w której towar dostarczony do magazynu jest od razu przeładowywany i wysyłany dalej – do następnego odbiorcy.

Czynności ładunkowe

załadunek przesyłki na środek transportu w miejscu nadania i rozładunek przesyłki ze środka transportu w miejscu dostawy.

Dni robocze

dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tym przedziale czasu.

Dokument przewozowy

dokument lub dokumenty stanowiące dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz przebiegu i wykonania usługi przewozu. Najczęściej stosowanym w praktyce dokumentem przewozowym jest list przewozowy.

EDI (Electronic Data Interchange)

Elektroniczna Wymiana Danych to system, który usprawnia i minimalizuje koszty wymiany danych pomiędzy Klientem, a Przewoźnikiem lub Operatorem logistycznym. Transfer danych dotyczących zleceń transportowych w formacie EDI może następować przy pomocy modemu (analogowo lub cyfrowo) lub przy użyciu poczty elektronicznej (analogowo z możliwością szyfrowania danych), dzięki czemu koszt przesłania informacji nie przekracza kosztu telefonicznego połączenia lokalnego. Korzyści wynikające z posługiwania się EDI polegają przede wszystkim na oszczędności czasu i kosztów (redukcja czasochłonnego ręcznego wypełniania dokumentów) oraz minimalizują ryzyko błędu wynikłego z ręcznego przepisywania danych.

EPAL

system palet produkowanych zgodnie z Kodeksem UIC 435-2 (opartym na normie EN 13698-1). Palety EPAL są  dostępne w 3 wymiarach:

  • EPAL 1 (1200 x 800mm, dł x szer), 
  • EPAL 2 (1200 x 1000mm, 9 desek blatu ułożonych jest poprzecznie) oraz 
  • EPAL3 (1000 x 1200mm, 9 desek blatu położonych jest wzdłużnie).

 

Faktura elektroniczna (e-faktura)

faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej jako plik PDF opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym. E-faktura zawiera te same dane, co faktura papierowa i spełnia wszystkie wymagania przepisów prawa  w danym państwie  w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 

FIFO – First In First Out

system organizacji zapasów zapewniający płynny przepływ produktów. Polega on na tym, że  materiał, który jako pierwszy przybył do magazynu, jako pierwszy go opuszcza.

FTL (full truck load)

transport cało pojazdowy,  usługa polegająca na transporcie homogenicznych produktów w ilości pozwalającej na użycie  całej jednostki transportowej w postaci ciężarówki.

LTL (less than truckload)

transport częściowy, usługa polegająca na transporcie mniejszych ilości produktów, niewystarczających do załadowania całej ciężarówki. Towar podczas całego transportu jest z reguły przeładowywany.

HACCP

to skrót oznaczający system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points). System HACCP to postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością; system ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących. System HACCP winien być wdrożony i stosowany w każdym przedsiębiorstwie zajmującym się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. 

Incoterms (International Commercial Terms)

zbiór międzynarodowych reguł określających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę oraz odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu. Incoterms odnoszą się do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie je nowelizowano. Obecnie obowiązującą wersją (od stycznia 2011) jest Incoterms 2010, która zastąpiła Incoterms 2000. Szczegółowy spis incoterms znajduje się tutaj.

Integrator

system do składania zamówień online.

Intermodalne jednostki transportowe

kontenery, nadwozia wymienne i naczepy, które mogą być używane do transportu intermodalnego.

I-SMS

usługa dodatkowa polegająca na zawiadomieniu Odbiorcy o nadaniu przez Nadawcę, przeznaczonej dla Odbiorcy, Przesyłki do Przewozu. Przewoźnik przekazuje Odbiorcy informację o nadaniu przez Nadawcę Przesyłki do Przewozu za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej (wiadomość typu SMS) albo wiadomości przesyłanej pocztą elektroniczną (wiadomość typu E-mail).

Jednostka transportowa

paleta EUR, innego rodzaju paleta, kosz, pojemnik, karton, na- bądź wewnątrz- których znajdują się przewożone towary. Przesyłka może się składać z jednej albo większej liczby jednostek transportowych.

Konwencja CMR

konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów sporządzona w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz.U. z 1962 r., Nr 49, poz. 238). Przepisy Konwencji CMR znajdują zastosowanie do umów zarobkowego przewozu drogowego towarów, jeżeli miejsce nadania i miejsce dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach, z których przynajmniej jeden jest stroną Konwencji CMR.

Krajowy przewóz drogowy

przewóz Przesyłki wykonywany środkiem transportu samochodowego, jeżeli miejsce nadania i miejsce dostawy oraz cała droga przewozu znajdują się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Lead Logistic Provider

tzw. wiodący operator logistyczny, firma świadcząca kompleksowe usługi logistyczne poprzez zarządzanie całym łańcuchem dostaw Klienta,  jego poszczególnymi uczestnikami, oraz wspomaganie całego procesu systemami IT.

LIFO – Last In First Out

system organizacji zapasów zapewniający płynny przepływ produktów. Polega on na tym, że materiał, który jako ostatni przybył do magazynu, jako pierwszy go opuszcza.

List przewozowy

dokument przewozowy wystawiany przez nadawcę na stosowanym przez przewoźnika formularzu, stanowiący w szczególności dowód przyjęcia przesyłki do przewozu oraz dowód wykonania przewozu i odbioru przesyłki przez odbiorcę, zawierający również m.in.: informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania przewozu, dodatkowe wskazówki dotyczące postępowania z przesyłką oraz podpis nadawcy lub osoby działającej w jego imieniu.

LTL (less than truckload)

transport mało pojazdowy, usługa polegająca na transporcie mniejszych ilości produktów, niewystarczającej do załadowania całej ciężarówki.  Towar podczas całego transportu jest z reguły przeładowywany.

Miejsce dostawy

wskazane w treści zlecenia transportowego miejsce, do którego przesyłka ma zostać dostarczona.

Miejsce nadania

wskazane w treści zlecenia transportowego miejsce, w którym przesyłka ma zostać załadowana i wydana do przewozu.

Milk run

Milk run to sposób wykonywania dostawy, w którym jednym transportem różni dostawcy przewożą zróżnicowane towary. Poszczególne ładunki nie są wysyłane przez każdego z dostawców oddzielnie, ale odbierane przez jednego wybranego i dostarczane do klienta. Dostawcy będący uczestnikami tego procesu określają ilość i wagę dostępnych towarów oraz okno czasowe ich odbioru i dostarczenia do klienta.

Nadawca

wskazany w treści zlecenia transportowego podmiot wydający przewoźnikowi przesyłkę do przewozu oraz wystawiający dokument przewozowy.

Odbiorca

wskazany w treści zlecenia transportowego podmiot uprawniony do odbioru przesyłki.

Oddziały Przewoźnika

jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa przewoźnika. Oddziały przewoźnika z uwagi na rolę jaką pełnią w procesie przewozu danej przesyłki określa się następującymi skrótami:

a) OCL - Oddział przyjmujący zlecenie transportowe złożone przez zleceniodawcę, dotyczące przewozu przesyłki.

b) ACL - Oddział organizujący odbiór przesyłki od nadawcy w miejscu nadania.

c) TCL - Oddział, w którym następuje przeładunek przesyłki.

d) ECL - Oddział organizujący dostarczenie przesyłki do odbiorcy w miejscu dostawy.

Okno czasowe załadunku

przedział czasowy określony w treści zlecenia transportowego, w którym nadawca winien dokonać załadunku i wydania przesyłki do przewozu.

Operator logistyczny

przedsiębiorca świadczący na rzecz Klienta usługi w zakresie przewozu, składowania i obsługi magazynowej towarów Klienta.

Paleta EUR

paleta drewniana o wymiarach: 120 cm długość i 80 cm szerokość, spełniająca wymogi normy UIC 435-2 oraz oznaczona w sposób legalny znakiem towarowym EUR.

Podprzewoźnik

przewoźnik, któremu Spółka Raben będąca przewoźnikiem powierza wykonanie przewozu przesyłki na całej przestrzeni przewozu lub jej części.

Prawo przewozowe

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami). Przepisy prawa przewozowego znajdują zastosowanie do odpłatnego wykonywania na terenie kraju przewozów osób i rzeczy na podstawie umowy.

Przesyłka

towary przyjęte do przewozu na podstawie dokumentu przewozowego, przeznaczone dla jednego odbiorcy i do jednego miejsca dostawy, opakowane i umieszczone na- lub wewnątrz- Jednostki transportowej. Przesyłka może się składać z jednej lub większej liczby jednostek transportowych.

Przewoźnik

spółka Raben przyjmująca zlecenie transportowe i podejmująca się wykonania przewozu przesyłki.

Regulamin

regulamin świadczenia usług przewozowych. Poszczególne Spółki Raben mogą wydawać i stosować własne Regulaminy. W przypadku rozbieżności w zakresie definicji poszczególnych pojęć zamieszczonych w niniejszym „Słowniku przewozowym Spółek Raben”, a definicją zamieszczoną w treści regulaminu danej Spółki Raben – wiążąca jest definicja zawarta w Regulaminie Spółki Raben.

Reklamacja

reklamacja w formie pisemnej odnosząca się do uszkodzenia, utraty lub braku części towaru w przesyłce, do którego doszło w okresie pomiędzy przyjęciem przesyłki do transportu a jej wydaniem, lub do opóźnienia w transporcie. 

Rozładunek

ogół czynności mających na celu wyładowanie przesyłki ze środka transportu, a także uporządkowanie środka transportu, w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania czynności ładunkowych.

SDR-id (Special Drawing Rights)

międzynarodowa jednostka rozrachunkowa wykorzystywana w międzynarodowym transporcie drogowym towarów. Kurs wymiany jednostki SDR jest podany w tabeli A średnich kursów wymiany walut Narodowego Banku Polskiego (kod jednostki: XDR).

Towar niebezpieczny (ADR)

materiał lub przedmiot, który zgodnie z przepisami jest dopuszczony do przewozu drogowego przy zachowaniu określonych warunków lub nie jest dopuszczony do przewozu drogowego. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych podlega regulacji ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1671 z późniejszymi zmianami) oraz Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) (Dz.U. z 2002 r., Nr 194, poz. 1629 z późniejszymi zmianami).

Track & Trace

system stosowany przez Spółki Raben umożliwiający monitorowanie poprzez internet drogi Przesyłki na poszczególnych etapach jej transportu. Na stronie www.raben-group.com istnieje możliwość sprawdzenia statusu nadanej Przesyłki.

Transport intermodalny

przewóz ładunków zakładający użycie więcej niż jednego rodzaju transportu przy wykorzystaniu jednostki transportowej jaką jest kontener.

Umowa przewozu

umowa przewozu pojedynczej przesyłki, zawarta pomiędzy zleceniodawcą i przewoźnikiem w drodze przyjęcia przez przewoźnika zlecenia transportowego złożonego przez zleceniodawcę, stanowiącego ofertę jej zawarcia.

Umowa ramowa o świadczenie usług przewozowych

umowa ramowa zawarta pomiędzy przewoźnikiem i jego klientem, regulująca kompleksowo współpracę stron w zakresie świadczenia usług przewozu przesyłek towarowych. W przypadku rozbieżności w zakresie definicji poszczególnych pojęć zamieszczonych w niniejszym „Słowniku przewozowym Spółek Raben”, a definicją zamieszczoną w treści Umowy ramowej o świadczenie usług przewozowych – wiążąca jest definicja zawarta w takiej umowie.

Usługa dodatkowa

usługa, która może zostać wykonana przez przewoźnika odpłatnie w związku z przewozem przesyłki. Najczęściej wykonywanymi usługami dodatkowymi są:
a) Usługa dodatkowa e-ROD, która polega na pobraniu wraz z przesyłką określonych dokumentów, uzyskaniu w treści tych dokumentów potwierdzenia przyjęcia przesyłki przez odbiorcę, a następnie zeskanowaniu i zarchiwizowaniu przez przewoźnika potwierdzonych przez odbiorcę dokumentów oraz udostępnieniu zleceniodawcy drogą elektroniczną ich skanu.
b) Usługa dodatkowa ROP, która polega na wymianie z odbiorcami i zwrocie do zleceniodawcy (nadawcy) palet EUR nadawanych do przewozu wraz z przesyłkami.
c) Usługa dodatkowa COD, która polega na pobraniu od odbiorcy określonej należności za przesyłkę i przekazaniu kwoty pobrania zleceniodawcy.
d) Usługa dodatkowa CFT która polega na pobraniu od odbiorcy wynagrodzenia za usługę przewozu, innych należności ciążących na przesyłce oraz wynagrodzenia za usługę dodatkową CFT - na podstawie zlecenia pobrania tych należności od odbiorcy, złożonego przez zleceniodawcę.

Katalog i zasady świadczenia usług dodatkowych przez poszczególne Spółki Raben określają poszczególne Spółki Raben we własnym zakresie.

Załadunek

ogół czynności mających na celu umieszczenie przesyłki wewnątrz podstawionego środka transportu, z uwzględnieniem prawidłowego rozmieszczenia przesyłki wewnątrz środka transportu, a także uporządkowanie środka transportu, w przypadku jego zanieczyszczenia w toku wykonywania czynności ładunkowych.

Zlecenie transportowe

zlecenie wykonania przewozu przesyłki sporządzone według obowiązującego wzorca, złożone w ustalonej formie i z zachowaniem przewidzianego trybu, określające dane i informacje niezbędne dla prawidłowego wykonania przewozu. Zlecenie transportowe stanowi ofertę zawarcia umowy przewozu, którą zleceniodawca składa przewoźnikowi.

Zleceniodawca

przedsiębiorca zawierający z przewoźnikiem umowę przewozu. Zleceniodawcą może być nadawca, odbiorca albo osoba trzecia nie będąca ani nadawcą, ani odbiorcą.

Z-ręczna dostawa

usługa dodatkowa polegająca na wykonywaniu przez Przewoźnika Czynności ładunkowych: odebraniu przesyłki z lokalu Nadawcy przy ręcznym załadunku albo wniesieniu Przesyłki do lokalu Odbiorcy przy ręcznym rozładunku. Usługa przeznaczona dla korzystających z aplikacji MKR i/lub Integrator.

Yard Management System (YMS)

Aplikacja stworzona do zarządzania procesami logistycznymi na terenie zakładu. System rejestruje wszystkie wizyty oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Prowadzi również ewidencję i kontrolę pojazdów (wjazd – wyjazd). Pozwala on na identyfikację wąskich gardeł w procesie logistycznym.

Pobierz aplikację
RABENITY

Poznaj nasze usługi

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter