Dodatek drogowy

Drukuj | Pobierz w PDF

Z dniem 1 lipca 2011 r. na wybranych drogach krajowych i ich odcinkach rozpocznie się pobór opłaty elektronicznej (e-myta), które stanowi obowiązkowe obciążenie o charakterze publicznym za użytkowanie infrastruktury drogowej dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t. Zgodnie z Dyrektywą nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r. wszystkie państwa UE zobowiązane są wprowadzić ją w życie do 1 stycznia 2012 r.

W Polsce, obowiązek uiszczania e-myta wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych (…) (Dz.U. Nr 80 poz. 433). Zgodnie z tymi przepisami, od 1 lipca 2011 r. funkcjonuje Elektroniczny System Poboru Opłat Drogowych, który obecnie obejmuje ok. 2650 km autostrad oraz dróg ekspresowych i krajowych, a docelowo obejmie ok. 4.400 km wszystkich dróg krajowych. Włączanie nowych odcinków do płatnego systemu będzie odbywać się sukcesywnie wraz z ich modernizacją lub budową.

Dodatek Drogowy stanowi dodatkową opłatę z tytułu wykonywania usług przewozowych po drogach podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz płatnych autostradach koncesyjnych.

Wysokość Dodatku Drogowego jest skalkulowana w taki sposób, aby odpowiadała kosztom związanym z koniecznością ponoszenia opłaty elektronicznej oraz opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi, przy uwzględnieniu struktury taboru wykorzystywanego przez Fresh Logistics Polska oraz sieci połączeń pomiędzy terminalami firmy oraz terminalami międzynarodowymi i zagranicą.

Stawka Dodatku Drogowego jest aktualizowana odpowiednio do zmiany wysokości e-myta lub opłat za przejazd autostradami koncesyjnymi, a także zmiany (rozszerzenia) sieci dróg krajowych podlegających obowiązkowi poboru opłaty elektronicznej oraz sieci autostrad koncesyjnych.

Dodatek Drogowy wykazywany jest jako osobna pozycja na specyfikacji do faktury i naliczany według następujących zasad:

Przewozy Krajowe 

 

Obowiązuje od:Dodatek Drogowy
% od bazowej stawki
transportowej*
od 01.07.2011
do 30.06.2013
4,23%
od 01.07.2013 5,26%
od 01.12.2013 6,31%
od 01.10.20146,91%
od 30.06.20157,48%
od 1.10.20167,82%
od 01.08.20178,46%

 *dotyczy wszystkich przewozów krajowych

 

 

Przewozy Międzynarodowe

 

Obowiązuje od:Dodatek Drogowy
% od bazowej stawki
transportowej**
od 01.07.2011
do 30.06.2013
1,71%
od 01.07.2013 2,13%
od 01.12.2013 2,55%
od 01.10.20142,79%
od 30.06.20153,02%
od 1.10.20163,16%

od 01.08.2017

3,42%

 

**dotyczy wszystkich przewozów drobnicowych i częściowych. Dla przewozów międzynarodowych całopojazdowych naliczana będzie indywidualna stawka.

*** Firma Fresh Logistics Polska zastrzega sobie prawo do zmiany metodologii naliczania Dodatku Drogowego.

 

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter