Reklamacje Fresh Logistics Polska

Drukuj | Pobierz w PDF

Przykro nam, że nasza usługa nie spełniła Państwa oczekiwań lub przesyłka uległa uszkodzeniu. Dołożymy wszelkich starań, by szybko ustosunkować się do złożonej reklamacji. Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące tego obszaru.

Reklamacja jest roszczeniem dotyczącym nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, w szczególności, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałymi w czasie od jej przyjęcia do wydania, oraz opóźnieniem w przewozie towaru.

Zakres i zasady odpowiedzialności przewoźnika regulują:

 • w przypadku usługi krajowego przewozu drogowego: ustawa - Prawo Przewozowe (tekst jednolity z dn. 30 sierpnia 2012 r. ogłoszony w Dz. U. z 2012 roku, poz. 1173 z późniejszymi zmianami) oraz Ogólne Warunki Świadczenia Usług Przewozowych przez firmę Fresh Logistics Polska sp. z o.o. (dostępny na stronie www.freshlogistics.com.pl)
 • w przypadku usługi międzynarodowego przewozu drogowego: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (Dz. U. z 1962 roku, Nr 49, poz. 238 z późniejszymi zmianami)


Najczęstsze pytania

Kto może złożyć reklamację?

W przypadku usługi przewozu krajowego i międzynarodowego reklamację może złożyć osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką tj. zleceniodawca (nadawca) lub odbiorca. W przypadku usługi spedycji reklamację może złożyć tylko zleceniodawca.

Jak złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć na dwa sposoby:

1) wypełniając formularz online dostępny na stronie (czerwony przycisk),

2) pobierając formularz do wypełnienia i odesłania pocztą/faksem/mailem (dostępny na dole strony - dokumenty reklamacyjne).

Jaką formę musi mieć reklamacja?

Reklamacja musi mieć formę pisemną.

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu krajowego?

Reklamacja powinna zawierać:

 • opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacyjne,
 • kwotę roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość roszczenia (w przypadku gdy roszczenie dotyczy szkody w przesyłce - faktura lub rachunek wskazujący na wartość towaru),
 • nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane odszkodowanie,

a także:

 • dokument przewozowy (list przewozowy),
 • protokół szkody lub inny dokument opisujący szkodę – o ile został sporządzony,
 • informację, czy przesyłka była ubezpieczona do przewozu (ubezpieczenie Cargo) i czy będą Państwo korzystać z tego ubezpieczenia.

W uzasadnionych przypadkach  przewoźnik może zażądać przedłożenia oryginałów tych dokumentów lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem (Rozporządzenie Ministra Transportu I Budownictwa z dnia 24 lutego 2006).

Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej przewozu międzynarodowego?

Reklamacja powinna zawierać:

 • opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacyjne,
 • kwotę roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość roszczenia (w przypadku gdy roszczenie dotyczy szkody w przesyłce - faktura lub rachunek wskazujący na wartość towaru),
 • informację o wadze brutto brakującej lub uszkodzonej przesyłki lub jej części,
 • nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane odszkodowanie,

a także:

 • dokument przewozowy (list przewozowy),
 • protokół szkody lub inny dokument opisujący szkodę – o ile został sporządzony,
 • informację, czy przesyłka była ubezpieczona do przewozu (ubezpieczenie Cargo) i czy będą Państwo korzystać z tego ubezpieczenia.
Jakie dokumenty należy dołączyć do reklamacji dotyczącej umowy spedycji?

Reklamacja powinna zawierać:

 • opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacyjne,
 • kwotę roszczenia,
 • dokument potwierdzający wartość roszczenia (w przypadku gdy roszczenie dotyczy szkody w przesyłce - faktura lub rachunek wskazujący na wartość towaru),
 • nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane odszkodowanie,

a także:

 • zlecenie spedycyjne,
 • protokół szkody lub inny dokument opisujący szkodę – o ile został sporządzony,
 • informację, czy przesyłka była ubezpieczona (ubezpieczenie Cargo) i czy będą Państwo korzystać z tego ubezpieczenia.
Kiedy następuje przedawnienie roszczeń?

W przypadku usługi krajowego przewozu drogowego:

 • z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki - z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki,
 •  w pozostałych przypadkach - z upływem 1 roku, przy czym:
 • warunkiem dochodzenia roszczenia z tytułu szkód widocznych jest co do zasady zgłoszenie zastrzeżenia w momencie dostawy przesyłki,
 • warunkiem dochodzenia roszczenia z tytułu szkód niewidocznych jest zgłoszenie zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty dostawy.

Termin przedawnienia zaczyna biec:

1)   utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą, tj. od 31 dnia od planowanej dostawy,

2)   ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki,

3)   szkód niedających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody,

4)   zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić,

5)   niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji,

6)   innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.

W przypadku usługi międzynarodowego przewozu drogowego: z upływem 1 roku. Termin przedawnienia zaczyna biec:

 • w przypadkach częściowego zaginięcia, uszkodzenia lub opóźnienia dostawy - począwszy od dnia wydania, przy czym:
 • warunkiem skutecznego dochodzenia roszczenia z tytułu szkód widocznych jest zgłoszenie zastrzeżenia w momencie dostawy przesyłki,
 • warunkiem skutecznego dochodzenia roszczenia z tytułu szkód niewidocznych jest zgłoszenie zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty dostawy, nie wliczając niedziel i dni świątecznych,
 • warunkiem dochodzenia roszczenia z tytułu opóźnienia jest zgłoszenie zastrzeżenia o opóźnieniu w terminie 21 dni od daty dostawy przesyłki,
 • w przypadkach całkowitego zaginięcia - począwszy od trzydziestego dnia po upływie umówionego terminu dostawy, albo jeżeli termin nie był umówiony - począwszy od sześćdziesiątego dnia po przyjęciu towaru przez przewoźnika,
 • we wszystkich innych przypadkach - począwszy od upływu trzymiesięcznego terminu od dnia zawarcia umowy przewozu.


W przypadku usługi spedycji: z upływem 1 roku. Termin przedawnienia zaczyna biec:

 • w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku przesyłki - od dnia dostarczenia przesyłki,
 • w wypadku całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym przesyłka miała być dostarczona,
 • we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
Jakie są limity odszkodowań w przewozach krajowych?

 

W przypadku usługi krajowego przewozu drogowego odszkodowanie z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku przesyłki wypłaca się maksymalnie w kwocie netto wartości towaru przyjętego do przewozu i objętego reklamacją (z uwzględnieniem udzielonych rabatów). W przypadku opóźnień w przewozie krajowym odszkodowanie może osiągnąć maksymalnie wysokość dwukrotnego przewoźnego po wykazaniu szkody powstałej w wyniku opóźnienia.

Jakie są limity odszkodowań w przewozach międzynarodowych?

W przewozach międzynarodowych odszkodowanie z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki wypłaca się według wartości towaru w miejscu i okresie przyjęcia go do przewozu, ale nie może ono przekroczyć 8,33 SDR (jednostka walutowa o charakterze pieniądza bezgotówkowego, związana z międzynarodowym przewozem drogowym towarów). Kurs SDR jest ogłaszany przez NBP w Tabeli A kursów średnich walut obcych (kod waluty XDR).
W przypadku opóźnień w przewozie międzynarodowym odszkodowanie może osiągnąć maksymalnie wysokość jednokrotnego przewoźnego po wykazaniu szkody powstałej w wyniku opóźnienia. 

W jakiej kwocie wypłacane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto z uwzględnieniem udzielonych rabatów. W przypadku, gdy roszczenie zgłasza podmiot będący podatnikiem podatku VAT, odszkodowanie nie obejmuje kwoty tego podatku.

W przypadku, gdy roszczenie dotyczy szkody w przesyłce, która uległa częściowemu uszkodzeniu, odszkodowanie odpowiada kwocie, o jaką zmniejszyła się wartość towaru wskutek uszkodzenia. Określając wysokość roszczenia, reklamujący zobowiązany jest do umniejszenia rozmiarów szkody – jeśli istnieje taka możliwość.

Ile czasu ma przewoźnik na odpowiedź na reklamację?

Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 30 dni od otrzymania kompletu dokumentów do sprawy i wyjaśnienia wszelkich okoliczności powstania szkody oraz podmiotów za szkodę odpowiedzialnych. 

Dokumenty reklamacyjne:

Poradnik Nowego
Klienta
Oddziały
Znajdź kontakt do naszych oddziałów
Newsletter
Zgłoszenie
reklamacji online