Risk Management

Drukuj | Pobierz w PDF

Transport, Spedycja i Logistyka (TSL) są gałęziami gospodarki, w których zarządzanie łańcuchem dostaw jest obarczone znacznym ryzykiem. W tak złożonym środowisku identyfikacja i opis zagrożeń musi objąć swoim zakresem zarówno czynniki wewnętrzne, jak Pracownicy, procesy operacyjne oraz zewnętrzne, do których zaliczamy zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa np.:

  • Dostawcy - zerwanie kontraktu, niesatysfakcjonująca jakość usług, brak terminowości,
  • Klienci - zmiany wymagań dotyczących obsługi,
  • Konkurenci  - rozwój branży, czy modyfikacje podejmowanych działań.

Grupa Raben wdrożyła kompleksowy system zarządzania ryzykiem (Enterprise Risk Management) w oparciu o standardy opracowane przez stowarzyszenie AIRMIC.

Głównymi celami zdefiniowanymi w naszej polityce ERM są:

  • ochrona zdrowia i życia ludzi,
  • zabezpieczenie majątku i możliwości operacyjnych Grupy,
  • ochrona reputacji,
  • zabezpieczenie interesu wszystkich interesariuszy.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem zostały opracowane skale skutku i prawdopodobieństwa na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. Obejmują one następujące obszary: czynnik ludzki i finansowy, środowisko, reputację.

Spółki z Grupy Raben w oparciu o dedykowane rozwiązanie IT dokonują identyfikacji, opisu, oceny ryzyka oraz inwentaryzacji istniejących mechanizmów kontrolnych i zabezpieczeń.
Jeżeli w trakcie przeprowadzonej analizy właściciel ryzyka dochodzi do wniosku, że wdrożone procedury, zabezpieczenia są niewystarczające lub nieskuteczne, zobowiązany jest do opracowania oraz wdrożenia działań prewencyjnych i zabezpieczeń pozwalających na obniżenie ryzyka, bardziej skuteczną jego kontrolę.

Zgodnie z wdrożoną polityką spółki Raben zobowiązane są do corocznego przeglądu zagrożeń oraz raportowania następujących elementów związanych z poważnymi i krytycznymi ryzyka:

  • skuteczności wdrożonych mechanizmów kontroli,
  • statusu wdrożenia opracowanych planów prewencyjnych i kontrolnych,
  • nowych zidentyfikowanych zagrożeń.

W ramach grupowej polityki zdefiniowana została również metodyka szkoleń dla poszczególnych grup pracowniczych. Elementy zarządzania ryzykiem, w szczególności mechanizmy kontrolne zostały zdefiniowane we właściwych systemach i podlegają audytom i regularnym przeglądom. 

Sprawdź się na drodze!

Szybki kontakt
Monika Appolt-BubaczQuality & Insurance ManagerRaben Management Services+48 61 89 88 566E-MAIL
Newsletter
CSR News