Strefa Odbiorcy

Drukuj | Pobierz w PDF

Drodzy Uczestnicy Przewozu!

Poniżej przekazujemy Wam ważne informacje na temat przetwarzania Waszych danych osobowych.

 

1.     Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest polska Spółka Grupy Raben, która wykonuje usługę przewozu. Lista spółek Grupy Raben wykonujących przewóz znajduje się tutaj.

2.     Punkt kontaktowy

W sprawach ochrony swoich danych osobowych możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, którego dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej: polska.raben-group.com/nasza-odpowiedzialnosc/bezpieczenstwo-informacji/.

3.     Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania oraz kategorie danych

Aby móc zrealizować usługę przewozu potrzebne nam są Twoje dane osobowe, zwłaszcza imię i nazwisko, numer kontaktowy, a w przypadku odbiorców także miejsce dostawy.

W związku z powyższym, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy przewozu na podstawie przepisu art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Zwracamy też uwagę, że jeśli jesteś odbiorcą przesyłki, to Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w Twoim interesie, abyś mógł otrzymać zamówiony towar lub przesyłkę. Z kolei dane osobowe pracowników naszych kontrahentów, którzy będą uczestniczyć w realizacji usługi przewozu będziemy przetwarzać ze względu na prawnie uzasadnione interesy, tj. prawidłowa realizacja usługi przewozu (art. 6 ust. 1 lit. c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

Twoje dane, w ograniczonym zakresie, będą również wykorzystywane przez nasz system informatyczny – myRaben w ramach centralnej bazy odbiorców w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, którym jest konsolidowanie przewozów kierowanych do jednego Odbiorcy (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).

4.     Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Twoją osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

5.     Odbiorcy danych

Do Twoich danych mogą mieć dostęp nasi podwykonawcy, w szczególności przewoźnicy, a także firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, audytorzy, doradcy. W związku z wykorzystywaniem Twoich danych w systemie myRaben mogą być one widoczne dla naszych klientów w momencie definiowania potencjalnego Odbiorcy. Jednocześnie gwarantujemy, że ujawnienie Twoich danych wskazanym odbiorcom w żadnym wypadku nie będzie skutkowało ich przetwarzaniem niezgodnie z celem wskazanym w pkt. 3.

6.     Twoje prawa:

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych, a także zapewniamy Ci możliwość realizacji praw związanych z ich przetwarzaniem. Przypominamy, że  przysługuje Ci:

1)    prawo dostępu do swoich danych;

2)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)    prawo do żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych pod warunkiem zaistnienia przesłanek określonych w RODO,

4)    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W ramach realizacji przedmiotowego prawa możesz m. in. wnieść sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych w centralnej bazie odbiorców myRaben, co będzie skutkowało wyłączeniem widoczności rekordu dla Klientów systemu;

5)    prawo do przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe;

6)    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7.     Źródło pochodzenia danych

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy od zleceniodawcy usługi przewozu, czyli Twojego kontrahenta lub od Twojego pracodawcy w celu prawidłowego wykonania usługi przewozu.

 

Sprawdź się na drodze!

Newsletter
CSR News